Rozdzielność majątkowa w małżeństwie

    Przyszli małżonkowie przed zawarciem związku małżeńskiego lub aktualne małżeństwo mogą podjąć decyzję, czy chcą mieć wspólny majątek czy lepsza w ich przypadku będzie rozdzielność majątkowa. Jeżeli zgodnie zdecydują się na druga opcję, będą musieli udać się do notariusza w celu sporządzenia umowy, która będzie regulowała ich stosunki majątkowe. Natomiast w przypadku rozbieżności zdań, konieczne będzie postępowanie sądowe.

Jak ustanowić rozdzielność majątkową w małżeństwie?

   Najczęściej rozdzielność majątkowa w małżeństwie jest ustalana podczas separacji, gdy doszło do zerwania więzi gospodarczej. Umowa sporządzona w formie katu notarialnego zabezpiecza małżonków przed konsekwencjami nieodpowiednich decyzji jednego z nich. Gdy jeden z małżonków zaciąga kredyt lub pożyczkę, nie regulując zobowiązań, majątek drugiego jest chroniony i na przykład nie będzie podlegał egzekucji komorniczej.   

   Jak już wspomniano, droga ustanowienia rozdzielności majątkowej jest prosta, odbywa się u notariusza lub na drodze sądowej. W drugim przypadku sądem właściwym do orzekania w tej sprawie jest sąd rejonowy zgodny z ostatnim miejscem zamieszkania małżonków, jeżeli chociażby jeden z nich tam nadal mieszka. W przeciwnym wypadku sprawę należy skierować do sądu odpowiadającemu miejscu zamieszkania pozwanego.  

Jakie informacje powinien zawierać pozew do sądu o ustanowienie rozdzielności majątkowej w małżeństwie?

    Rozdzielność majątkowa może zostać ustanowiona przez sąd tylko z ważnych powodów. Dlatego pozew powinien zawierać uzasadnienie, to znaczy należy wskazać dowody potwierdzające zasadność żądań. Wraz z pozwem należy w sądzie przedłożyć odpis aktu małżeństwa (skrócony). Kodeks rodzinny i opiekuńczy podaje powody na podstawie, których jeden z małżonków może starać się o sądowe orzeczenie rozdzielności majątkowej.

Ważne powody ustanowione przez polskie prawodawstwo to:

  • Nieodpowiednie rozporządzanie majątkiem wspólnym, prowadzące do jego pomniejszania wskutek: alkoholizmu, narkomanii, hazardu.  
  • Rozrzutność nie mająca uzasadniona w zaspokajaniu potrzeb rodziny.  
  • Ograniczenie dostępu do majątku małżonkowi.
  • Przebywanie małżonka w zakładzie karnym.
  • Ustanowiona separacja.
  • Tocząca się sprawa rozwodowa.

    Sąd bada okoliczności sprawy, ustala występowanie długów oraz ich rozmiar a także, dlaczego doszło do ich powstania. Jeżeli w małżeństwie są niepełnoletnie dzieci, sąd wydając orzeczenie weźmie to pod uwagę zapewnienie im utrzymania.

Czym skutkuje rozdzielczość majątkowa w małżeństwie?

   Rozdzielność majątkowa zabezpiecza majątek małżonka, który obawia się jego utracenia lub znacznego zmniejszenia wskutek nieprzemyślanych działań drugiej strony. Po orzeczeniu przez sąd rozdzielności majątkowej nie odpowiada on za decyzje swojego małżonka mające negatywne skutki finansowe. Egzekucja komornicza będzie mogła być przeprowadzona tylko do wysokości majątku małżonka dłużnika.  

   Rozdzielność majątkowa daje możliwość zaciągania kredytów bez zgody drugiego małżonka, swobodnego rozporządzania swoim majątkiem. Nie zawsze podpisanie takiej umowy notarialnej wiąże się z rozpadem małżeństwa, czasami małżonkowie ustalają rozdzielność, a kupują na przykład mieszkanie, jako współwłasność.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *